อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม

  • ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

– ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยี
   เทคนิคศึกษา (คอ.ม.)
– โทร. 086-3246476
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– E-mail : sunisa_phophrom@hotmail.com

ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู

– Ph.D. Development Communicaiton
– โทร. 083-5563653
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536
– E-mail : tor_pai@yahoo.com

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ปร.ด.)
– โทร. 081-8214344
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1513
– E-mail : sathcha@yahoo.com

อ.ชญาดา อาสนสุวรรณ

– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารสื่อดิจิทัล (นศ.ม.)
– โทร. 095-7033143
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1511
– E-mail : chayanitaa@hotmail.com

อ.ดร.ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์

– ประชากรศาสตร์
– โทร : 063-4564916
– E-mail : natchanantra@mcru.ac.th