กรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

ตำแหน่ง    ประธานกรรมการ
ติดต่อ        032-720536 ต่อ 1500
อีเมล์          paunluck@gmail.com

อ.ดร.กุลยา อนุโลก

ตำแหน่ง   รองประธานกรรมการ
ติดต่อ      032-720536 ต่อ 1518
อีเมล์        kunlaya2511@gamil.com

นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์

ตำแหน่ง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดต่อ        02-1162121
อีเมล์          settanun@hotmail.com

นายนพพล ภู่แย้ม

ตำแหน่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดต่อ       081-7519293
อีเมล์        noppol1393@hotmail.com

นายอรรณพ โพธิสุข

ตำแหน่ง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดต่อ        037-349933-5
อีเมล์         annop@stic.ac.th

นางชุติรัตน์ เจริญสุข.

ตำแหน่ง    กรรมการผู้แทนประธานสาขาวิชา
ติดต่อ        032-720526 ต่อ 1509
อีเมล์         chutirat.chu3824@gmai.com