หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
2 ปรัชญาของหลักสูตร
      สร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ  ด้วยพันธมิตรและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

2 คุณลักษณะบัณฑิต
    1.    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ   มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
    2.    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
    3.    เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ได้เท่าทันกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
    4.    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
    5.    เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

2 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room