หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
2 ประวัติความเป็นมา
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ.2528 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อนุวัตร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจในการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น     วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น  โดยโอนนักศึกษาและทรัพย์สินของภาควิชาการสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับโครงการผลิตครูเทคนิคอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการจัดการสำนักงาน (ป.กศ.สูง การจัดการสำนักงาน) ซึ่งสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์  มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
    พ.ศ. 2528  คณะวิทยาการจัดการแบ่งส่วนราชการเป็น ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาควิชาการตลาด และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ในต้นปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือวิชาเอกการสหกรณ์ และวิชาเอกการจัดการสำนักงาน  ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกการจัดการทั่วไป สำหรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) 
    พ.ศ. 2538   มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ  ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ”  ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งบริหารและส่วนราชการ คือ “อธิการ”  เป็น “อธิการบดี”   “คณะวิชา” เป็น “คณะ”  และ“หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี”
    พ.ศ. 2544 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้กำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบการทางธุรกิจได้  โดยมีอาจารย์ประสิทธิ เทียมเดช คณบดีคณะวิทยาการเป็นผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งสาขาวิชานี้ขึ้น และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย    สุนทรวาท      เป็นประธานสาขาวิชา เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเฉพาะภาคปกติในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  จำนวน 3 หมู่เรียน  
    พ.ศ. 2554  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมปี 2549 มาเป็นหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มวิชาเฉพาะด้านบางรายวิชา และเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้อง ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2552 (มคอ. 1)  เปิดรับนักศึกษาจำนวน 1 หมู่เรียน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน
    ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ  มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่งดงาม  เพื่อออกมารับใช้และตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความต้องการบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

<<<<>>>>

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room