หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 2561
26 พ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.
  ตัวแทนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการประกวดดาว-เดือน
26 ส.ค. 2561 เวลา 11:57 น.
  สานสัมพันธ์พี่น้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 ส.ค. 2561 เวลา 10:28 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room