หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา บุคลากรกร พ.จ.น.ก สัมพันธ์ “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยินดีต้อนรับ  
  การปฏิบัติสหกิจศึกษารวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา
26 ก.ย. 2562 เวลา 15:52 น.
  กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 2561
26 พ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.
  ตัวแทนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการประกวดดาว-เดือน
26 ส.ค. 2561 เวลา 11:57 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room