หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 2561
    26 พ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.
  ตัวแทนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการประกวดดาว-เดือน
    26 ส.ค. 2561 เวลา 11:57 น.
  สานสัมพันธ์พี่น้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    7 ส.ค. 2561 เวลา 10:28 น.
  ปลูกนาบัวกับชาวบ้านชุมชนตลาดอมยิ้ม
    7 ส.ค. 2561 เวลา 10:11 น.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada
    28 พ.ค. 2561 เวลา 11:25 น.
  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนอมยิ้มสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    12 ก.ค. 2560 เวลา 10:49 น.
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย Google Site ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2560
    31 พ.ค. 2560 เวลา 13:43 น.
  นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการกีฬา พ.จ.น.ก.ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 34 ทักษะทางวิชาการ วันที่ 26 มีนาคม 2560
    10 เม.ย. 2560 เวลา 16:03 น.

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room