คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

Lorem ipsum dolor sit amet...

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

Lorem ipsum dolor sit amet...