นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

ประวัติความเป็นมา

                พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527  กำหนดให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป ตามความต้องการของท้องถิ่น (มาตรา 5) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2528  ให้มีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย 3 ภาควิชา  คือ  ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์   ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และภาควิชาเศรษฐศาสตร์
              ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ มีการรับสมัครอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา  จำนวน  7 คน  โดยมี อ.กนก  ใบบัว  เป็นหัวหน้าภาควิชา  เปิดสอนในระดับอนุปริญญา  หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์  ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี    และในปีพ.ศ. 2530  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  4 ปี  หลักสูตรนิเทศศาสตร์   และในปีต่อมาได้เปิดหลักสูตร  ต่อยอด  เมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรอนุปริญญาแล้ว  สามารถศึกษาต่ออีก 2 ปี ก็จะจบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี   ต่อจากนั้น   จึงมีการเปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ตามวาระและประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ในลำดับต่อมาได้แก่  อ.พวงพรรณ  เจริญผล  อ.พยนต์  สันตกิจ    อ.วนิดา  ตรีสวัสดิ์     อ.สุนิสา  โพธิ์พรม  อ.สุนีย์ หนูสง   อ.จิระชัย ปัญญฤทธิ์  และ ผศ. สุนิสา โพธิ์พรม
              ปี พ.ศ.2537 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์  และหลักสูตรนิเทศศาสตร์   สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 มีการเปลี่ยนจากภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เป็นโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  โดยมี อ.พยนต์  สันตกิจ   ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คนปัจจุบันได้แก่ ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
              ตลอดระยะเวลา 24 ปี  ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในสาขาวิทยุโทรทัศน์ และสาขาการประชาสัมพันธ์   เพื่อออกมารับใช้และตอบสนองความต้องการของสังคม  และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์  ผู้ผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์   ผู้ดำเนินรายการวิทยุ-โทรทัศน์  นักประชาสัมพันธ์   เป็นต้น   และในปัจจุบันโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ก็ยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพในแขนงต่าง ๆ เพื่อรับใช้สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศต่อไป

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสำนึกต่อสังคม โดยคงไว้ซึ่งลักษณะของความเป็นไทยและมีความเป็นสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิต

 1.  ด้านความรู้
     1.1  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์
     1.2  สามารถนำความรู้ไปใช้ดำเนินงานทางด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.3 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดระบบการบริหารงาน  และสร้างสรรค์งานด้านิเทศศาสตร์ได้
2.  ด้านเทคนิควิธี
      2.1 มีทักษะในการสื่อสาร
      2.2 มีทักษะในการทำงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
      2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการสื่อสาร
      2.4 มีทักษะในด้านภาษา  เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
3. ด้านคุณลักษณะ
      3.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
      3.2 มีความรับผิดชอบ  ตระหนักรู้ในการนำเสนอข่าวสารภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และระบอบประชาธิปไตย
      3.3  มีความกระตือรือร้น  ติดตามข่าวสาร  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ รอบรู้โลกทัศน์  ทั้งในด้านสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ฯลฯ
      3.4 มีความคิดริเริ่ม  กล้าคิด  กล้าทำ
      3.5 สามารถปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคปกติ

  ▶  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

สมัครเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ช่างภาพ
  • ดีเจ (DJ) / (VJ)
  • งานประชาสัมพันธ์
  • ผู้ประกาศ
  • นักแสดง
  • พิธีกร (MC)
  • งานโทรทัศน์
  • ผู้กำกับ
  • เขียนบท
  • ตัดต่อ/ กราฟิก
สมัครเรียน

กิจกรรม