ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
 
  ทวนสอบสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ
    7 พ.ค. 2564 เวลา 14:23 น.
  การทวนสอบ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
    6 พ.ค. 2564 เวลา 15:52 น.
  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ จัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
    6 พ.ค. 2564 เวลา 15:48 น.
  การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ และส่งมอบงาน
    8 เม.ย. 2564 เวลา 11:55 น.
  โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน”
    2 เม.ย. 2564 เวลา 11:48 น.
  งานวิทยาการสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 9 ธันวาคม ประจำปี 2563
    8 ม.ค. 2564 เวลา 11:00 น.
  คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมเดินขบวนกีฬาดอกคูณเกมส์ครั้งที่51 วิถีNew normal
    8 ม.ค. 2564 เวลา 10:57 น.
  โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์
    8 ม.ค. 2564 เวลา 10:54 น.
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับทีมงานเปิดบ้านไทยพีบีเอสมารับฟังข้อเสนอแนะติชมจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
    19 ต.ค. 2563 เวลา 11:03 น.