ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
 
  โครงการ "ปลูกต้นดาวเรือง รวมใจภักดิ์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สนามหญ้าหน้าคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนัก
    16 ต.ค. 2560 เวลา 15:13 น.
  รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอำเภอจอมบึง
    16 ต.ค. 2560 เวลา 11:36 น.
  นศ.จิตอาสาของคณะวิทยาการจัดการจำนวน 70 กว่าคน ที่ร่วมกันกับชาวชุมชนตลาดอมยิ้ม ช่วยกันตัดไม้ไผ่เพื่อเตรียมทำสะพานชมบึงบัว
    4 ต.ค. 2560 เวลา 11:14 น.
  การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ(ดาว-เดือน) ปีการศึกษา 2560 ในโครงการส่งเสริมการแต่งผ้าไทยในการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการปี2560
    25 ส.ค. 2560 เวลา 13:49 น.
  ภาพบรรยากาศคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 9 สิงหาคม 2560
    25 ส.ค. 2560 เวลา 13:42 น.
  คณะวิทยาการจัดการได้จัดบริการวิชาการโครงการสร้างอัตลักษณ์อมยิ้มในฐานะของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 2 ส.ค.60
    25 ส.ค. 2560 เวลา 13:37 น.
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ จากท่านคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
    21 ก.ค. 2560 เวลา 15:01 น.
  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยและการเขียนบทความ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)
    6 ก.ค. 2560 เวลา 11:23 น.
  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนอมยิ้มสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    12 ก.ค. 2560 เวลา 10:57 น.
  กิจกรรมการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน ณ ลานกิจกรรม ตลาดอมยิ้ม
    26 มิ.ย. 2560 เวลา 10:56 น.
  สัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี หัวข้อ "โครงการก้าวไปกับWork Base Education" ณ ห้องกัลปพฤกษ์ รร.TK Palace
    26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 น.
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย Google Site ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2560
    26 พ.ค. 2560 เวลา 13:41 น.
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    23 พ.ค. 2560 เวลา 13:38 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60
    14 พ.ค. 2560 เวลา 09:22 น.
  นักศึกษาจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพิธี
    15 พ.ค. 2560 เวลา 09:22 น.
  การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาขุนแสน สาขาวิชาการตลาด
    15 พ.ค. 2560 เวลา 14:36 น.
  บริการวิชาการการทำบุญวันวิสาขบุชา สาขาวิชาการจัดการ ณ วัดเจติยารามตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี นำโดย อ.วลันลดา หวังคุณธรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
    11 พ.ค. 2560 เวลา 16:19 น.
  กิจกรรมการปฐมนิเทศฝึกงานของรุ่น11และรุ่น12 สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค. 2560
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:27 น.
  กิจกรรมงานบายเนียร์ สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค.60
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:08 น.
  กิจกรรมประชุมอาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
    5 พ.ค. 2560 เวลา 15:15 น.
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบวิถีไทย
    27 เม.ย. 2560 เวลา 11:02 น.
  ภาพบรรยากาศโดยรวมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 59 คณะวิทยาการจัดการ
    28 มี.ค. 2560 เวลา 10:53 น.
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเกษตรกรชุมชน
    28 มี.ค. 2560 เวลา 10:47 น.
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ณ เดอะโลเคชั่น รีสอร์ท สวนผึ้ง วันที่ 8 - 9 กันยายน 2559
    4 ต.ค. 2559 เวลา 15:11 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง..การใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย
    21 ก.ย. 2559 เวลา 09:35 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
    12 ก.ย. 2559 เวลา 09:07 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง แนวโน้มทุน ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัย
    5 ก.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง ทำอย่างไรให้วิจัยนำสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
    5 ก.ย. 2559 เวลา 09:56 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง ตัวอย่างการสร้างโครงร่างชุดวิจัยให้ได้ทุน
    5 ก.ย. 2559 เวลา 09:52 น.
  ขอเชิญร่วมฟังเทคนิคการเขียนเค้าโครงวิจัยให้ได้ทุนและให้ได้รางวัล
    30 ส.ค. 2559 เวลา 18:35 น.
  กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูป Smart Biz" สาขาวิชาบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
    29 ส.ค. 2559 เวลา 16:07 น.
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
    16 ส.ค. 2559 เวลา 14:05 น.
  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2559
    16 ส.ค. 2559 เวลา 13:09 น.
  การตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (SAR) วันนี้ตรวจจำนวน5สาขาวิชา 2559
    16 ส.ค. 2559 เวลา 13:07 น.
   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมเกษมณี (1158) คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 มิถุนายน 2559
    8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:57 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่ (E-SME)
    24 พ.ค. 2559 เวลา 22:42 น.
  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
    20 พ.ค. 2559 เวลา 23:22 น.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพและเสียงบนหน้าจอสื่อออนไลน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
    1 เม.ย. 2559 เวลา 11:48 น.
  โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
    1 เม.ย. 2559 เวลา 11:39 น.