ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
 
  การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดราชบุรี
    5 มิ.ย. 2561 เวลา 22:51 น.
  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับ ศักยภาพเชิงธุรกิจฯ
    7 มิ.ย. 2561 เวลา 22:37 น.
  จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
    25 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.
   การเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada
    24 พ.ค. 2561 เวลา 11:19 น.
  โครงการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทำความร่วมมือกับบริษัท QUiNT
    7 พ.ค. 2561 เวลา 23:03 น.
  โครงการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางบัญชี
    6 เม.ย. 2561 เวลา 11:04 น.
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับมูลนิธิพลเอกมังกรจัดงานวิ่งอมยิ้ม
    1 เม.ย. 2561 เวลา 15:49 น.
  น.ศ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่40
    23 มี.ค. 2561 เวลา 14:19 น.
  โครงการอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดนัดชุมชน
    22 มี.ค. 2561 เวลา 11:31 น.
  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
    8 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
    2 มี.ค. 2561 เวลา 13:53 น.
  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริจันทร์ ขันแก้ว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การผสมเครื่องดื่มประเภทลีลา
    2 มี.ค. 2561 เวลา 13:50 น.
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืนครั้งที่ 6
    2 มี.ค. 2561 เวลา 13:45 น.
  ประชุมคณะฯ นายกสภาฯ สันจร การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 2560
    26 ก.พ. 2561 เวลา 12:32 น.
  ตัวแทนคณะนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้
    23 ก.พ. 2561 เวลา 11:33 น.
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมโรงแรม ทินิดี จังหวัดระนองระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560
    19 ธ.ค. 2560 เวลา 11:33 น.
  รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอำเภอจอมบึง
    16 ต.ค. 2560 เวลา 11:36 น.
  การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ(ดาว-เดือน) ปีการศึกษา 2560 ในโครงการส่งเสริมการแต่งผ้าไทยในการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการปี2560
    25 ส.ค. 2560 เวลา 13:49 น.
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ จากท่านคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
    21 ก.ค. 2560 เวลา 15:01 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60
    14 พ.ค. 2560 เวลา 09:22 น.
  กิจกรรมการปฐมนิเทศฝึกงานของรุ่น11และรุ่น12 สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค. 2560
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:27 น.
  กิจกรรมงานบายเนียร์ สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค.60
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:08 น.