ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
 
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563
    7 ส.ค. 2563 เวลา 06:54 น.
  การพัฒนาธุรกิจชุมชน​ ผ่านนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:38 น.
  ดาว เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563
    29 ก.ค. 2563 เวลา 11:37 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตำบล
    29 ก.ค. 2563 เวลา 11:35 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Proposal เพื่อยื่นขอรับทุน 2563
    25 ก.ค. 2563 เวลา 11:32 น.
  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ...การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ
    9 มี.ค. 2563 เวลา 10:05 น.
  จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน มุฑิตาจิต อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
    26 ก.ย. 2562 เวลา 15:34 น.
  Open house เปิดบ้านอุตสาหกรรม2562-ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
    7 ส.ค. 2562 เวลา 13:05 น.
  ประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ62
    31 ก.ค. 2562 เวลา 10:48 น.
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
    13 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  เก็บตกงาน OPEN HOUSE คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1
    9 ม.ค. 2562 เวลา 10:34 น.