การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง