หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล

2 ปรัชญาของหลักสูตร
 
              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะดีทางด้านการบัญชี  สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  กฎหมายและสังคม  โดยคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2 คุณลักษณะบัณฑิต
 
              คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีดังนี้
              1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นักบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  สมุห์บัญชี  ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  วิเคราะห์งบการเงิน  เสนอข้อมูลในการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ
              2. บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการพัฒนา  และปรับปรุงความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
              3. บัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  รอบคอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยในการประกอบอาชีพด้านบัญชีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
              4. บัณฑิตมีบุคลิกที่ดี  เป็นที่น่าเชื่อถือ  เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ  สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ในบริบทสังคมไทย-สากลได้เป็นอย่างดี
2 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  โครงสร้าง หลักสูตร(SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room