หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  กิจกรรม Open house สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
    30 ม.ค. 2562 เวลา 10:02 น.
  อบรมพัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์ด้านมารยาทไทย
    21 ธ.ค. 2561 เวลา 10:00 น.
  ร่วมประกวดกระทง ในงานลอยกระทงปี 2561 กับสาขาวิชาการบัญชี
    26 พ.ย. 2561 เวลา 10:48 น.
   โครงการสานสัมพันธ์บัญชีและงานเลี้ยงเกษียน ผศ.กรรณิการ์ ศิลปวิลาวัณย์
    0 543 เวลา 00:00 น.
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบTQF หัวข้อสุขกาย จังหวะไทย กายบริหาร
    26 ส.ค. 2561 เวลา 11:46 น.
  กิจกรรมการพัฒนาระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชี 25 ส.ค. 61
    26 ส.ค. 2561 เวลา 11:43 น.
  เตรียมความพร้อม นศ.ปี1 "คำศัพท์ทางการบัญชี"
    4 ส.ค. 2561 เวลา 10:36 น.
  การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยของนักศึกษาสาขาบัญชีและการตลาด ในระดับ อุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
    15 ก.พ. 2561 เวลา 12:42 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60
    22 พ.ค. 2560 เวลา 17:08 น.
  กิจกรรม
    29 ส.ค. 2559 เวลา 16:09 น.
  กิจกรรม "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามหลักธรรมภิบาล" ณ ห้องประชุม 1158 วันที่ 21 ต.ค. 2558
    4 พ.ย. 2558 เวลา 11:00 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป "SmartBiz" ณ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี วันที่ 24 เมษายน 2558
    30 เม.ย. 2558 เวลา 17:08 น.
  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SmartBiz"
    30 มี.ค. 2558 เวลา 13:59 น.
   นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันมารยาทไทย 19 -20 ก.พ. 2558
    23 มี.ค. 2558 เวลา 15:26 น.
  สาขาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
    28 พ.ค. 2557 เวลา 04:02 น.

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  โครงสร้าง หลักสูตร(SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room