ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
ติดต่อประสานงานคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


  ติดต่อประสานงาน คณะวิทยาการจัดการ  
  << ติดต่อส่วนราชการ 032-261790 และต่อเบอร์ภายใน >>  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3300  
  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3306  
  หัวหน้าสำนักงานคณะฯ 3301  
  งานบริหารงานทั่วไป 3302  
  งานการเงินและงบประมาณ 3302  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา 3303  
  งานนิเทศศาสตร์ 3312  
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3310  
  งานกิจการนักศึกษา 3310  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาการท่องเที่ยว 3315  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาการจัดการ 3320 , 3306  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3327  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาการตลาด 3306  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3321  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาบัญชี 3330 , 3323 , 3324  
  ห้องพักอาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ 3308 , 3325