ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
ติดต่อประสานงานคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ติดต่อประสานงาน คณะวิทยาการจัดการ  
  << ติดต่อส่วนราชการ 0-3272-0536 และต่อเบอร์ภายใน >>  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1500  
  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1512,1513  
  หัวหน้าสำนักงานคณะฯ 1514  
  งานบริหารงานทั่วไป 1515  
  งานการเงินและงบประมาณ 1515  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา 1514  
  งานนิเทศศาสตร์ 1524,1525  
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1506  
  งานกิจการนักศึกษา 1506  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาการท่องเที่ยว 1502  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาการจัดการ 1507  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1504  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาการตลาด 1509  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1508  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาบัญชี 1516  
  ห้องพักอาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ 1523