แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 แผนปฏิบัติการประจำปี เงินงบประมาณแผ่นดิน
แผนปฏิบัติการประจำปี เงินรายได้