กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

โทร : 089-4456688
เบอร์ภายใน : 0-3272-0536 ต่อ 1500
E-mail : paunluck@gmail.com

อาจารย์ ดร.กุลยา อนุโลก

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

– โทร. 081-6899290
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– E-mail : kunlaya2511@gmail.com

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

– โทร. 081-6363625
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1502
– E-mail : civic_62@yahoo.com

อาจารย์ อภิเชษฐ์  ขำเลิศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

– โทร. 085-356815
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
– E-mail : aphichet2006@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

– โทร. 081-5639048
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1506
– E-mail : Thank_kub@hotmail.com