กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.กุลยา อนุโลก

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  • โทร. 081-6899290
  • เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
  • E-mail : kunlaya2511@gmail.com
ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

โทร. 061-1532329
เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
E-mail : 

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

รองคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และงานวิจัย

โทร. 092-9329425
เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
E-mail : 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ

โทร. 081-6363625
เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1502
E-mail : civic_62@yahoo.com

อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

โทร. 081-5639048
เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1506
E-mail : Thank_kub@hotmail.com