ประวัติ

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ.2528 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อนุวัตร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจในการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นโดยโอนนักศึกษาและทรัพย์สินของภาควิชาการสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับโครงการผลิตครูเทคนิคอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการจัดการสำนักงาน (ป.กศ.สูง การจัดการสำนักงาน) คณะวิชาครุศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาควิชาการตลาด และ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในต้นปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือวิชาเอกการสหกรณ์ และวิชาเอกการจัดการสำนักงานภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกการจัดการทั่วไป สำหรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานภาพ ตำแหน่งบริหาร และส่วนราชการ คือ “อธิการ” เป็น “อธิการบดี” “คณะวิชา” เป็น “คณะ” และ “หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี”
     คณะวิทยาการจัดการ มีที่ตั้งสำนักงานคณะ ณ อาคารเรียน 3 จนกระทั้งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2542 จึงย้ายที่ตั้งสำนักงานคณะวิทยาการจัดการมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 1 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จนถึงปัจจุบัน

อาจารย์กนก ใบบัว
พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530

ผศ.ธันวิน  ปิ่นเขียว
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534

อาจารย์ประสิทธิ์  เทียมเดช
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546

ผศ.อำนวย สุนทรวาท
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
พ.ศ. 2560 – 2563

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
พ.ศ. 2563 – 2564

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์