การจัดการทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา  2528  ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี(2  ปีหลังอนุปริญญา)  วิชาเอกการจัดการทั่วไป(ศศ.บ. การจัดการทั่วไป)  สำหรับนักศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)  สอนในวันเสาร์-อาทิตย์  โดยสังกัดภาควิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และนับเป็นครั้งแรกของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงที่เปิดสอนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์  ซึ่งดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมูบ้านจอมบึง  เป็นไปตามอนุวัต  มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2527  ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจให้การศึกษาสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น  ในปี พ.ศ.2529  ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  เป็นภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ต่อมาปีการศึกษา  2531   คณะได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  โดยสังกัดภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์   
        ในปีการศึกษา  2533  มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  เพื่อให้เปิดบริการด้านการสอนหลากหลายศาสตร์  มีความเป็นสากลและสามารถพัฒนาสังคม  จึงมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการใหม่  แบ่งออกเป็น  4  ภาควิชาคือ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  จัดการศึกษา  6  หลักสูตร  คือ  อนุปริญญาการจัดการสำนักงาน  หลักสูตรอนุปริญญาวารสารและการประชาสัมพันธ์  หลักสูตรอนุปริญญาการจัดการทั่วไป  4 ปี  และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการทั่วไป  2  ปีหลังอนุปริญญา
        ปีการศึกษา  2537  วิทยาลัยครู  เปลี่ยนเป็นชื่อ  สถาบันราชภัฏ  ตามพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ  และมีการแบ่งหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็น  5  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  สำหรับหน่วยงานสนับสนุนในคณะคือ  สำนักงานเลขานุการคณะ  และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา  2541  มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานคณะ  โดยเปลี่ยนจากการบริหารแบบภาควิชามาเป็นโปรแกรมวิชา 
         วันที่  15  มิถุนายน  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มีผลบังคับใช้และมีประกาศการแบ่งส่วนราชการ  จึงทำให้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏ  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้เปิดสอนจำนวน  8  หลักสูตรคือ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(นิเทศศาสตร์)  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
        ปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน  6  คน  มีนักศึกษาภาคปกติจำนวน  102  คน  นักศึกษาภาคพิเศษจำนวน  90  คน(ฝ่ายทะเบียน, วันที่ 15 พฤษภาคม  2557)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยยึดหลักการจัดการที่ดี(Good Governance)

คุณลักษณะบัณฑิต

1.  มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ  และสามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.  มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีและสามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากล
3.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้การวิจัยทางธุรกิจใช้ในการปฏิบัติงานได้
5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  เพื่อการพัฒนาประเทศ   

สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคปกติ

  ▶  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

สมัครเรียน

ภาคพิเศษ

  ▶  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

สมัครเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจดิจิทัล
  • ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
  • Youtube/Product Reviewer
  • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • แอพพลิเคชั่นและกราฟิก
สมัครเรียน

กิจกรรม