กรรมการบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

– บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
– โทร : 089-4456688
– เบอร์ภายใน : 0-3272-0536 ต่อ 1500
– E-mail : paunluck@gmail.com

อาจารย์ ดร.กุลยา อนุโลก
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

–  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปร.ด.)
– โทร. 081-6899290
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– E-mail : kunlaya2511@gmail.com

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

– ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
– โทร. 081-6363625
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1502
– E-mail : civic_62@yahoo.com

อาจารย์ อภิเชษฐ์  ขำเลิศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

– ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
– โทร. 085-356815
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
– E-mail : aphichet2006@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
– โทร. 081-5639048
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1506
– E-mail : Thank_kub@hotmail.com