แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/PlanStar_MNS65.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]