แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]