ยุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2582)

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/Strategi_Year20.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]