❉ แผนปฏิบัติการประจำปี เงินงบประมาณแผ่นดิน

❉ แผนปฏิบัติการประจำปี เงินรายได้

❉ แผนการดำเนินการ

❉ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

❉ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน(แผ่นดิน+รายได้)

 

รายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส

❉ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี