MOU กับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566