พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่พันธกิจของคณะ