ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล