ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๑๑ ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๑๑ ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๕๖๔.๗๓ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 

                  ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๑๑ ชั้น จํานวน ๔ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑ งาน

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๕๑๔-๑๕๑๕ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียด