แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องให้คําปรึกษานักศึกษา และห้องเรียน 1148

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงห้องให้คําปรึกษานักศึกษา และห้องเรียน 1148

 

รายละเอียด