การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมกับภาคีเครือข่ายค้นหารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาบิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายค้นหารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาบิน ณ แหล่องท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 2 มีนาคม 2566