จัดอบรม PLC หัวข้อเรื่อง การใช้ AI กับการสอนแบบ Active learning

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม PLC หัวข้อเรื่อง การใช้ AI กับการสอนแบบ Active learning
วันที่ 12 มิถุนายน 2566