กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้รายละเอียดของรายวิชา(OBE 3 และ0BE 4)

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้รายละเอียดของรายวิชา(OBE 3 และ0BE 4
และการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (OBE 5 และ OBE 5)