ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55
  ภาพบรรยากาศโดยรวมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 59 คณะวิทยาการจัดการ 28 มี.ค. 2560 เวลา 10:53 น.
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเกษตรกรชุมชน 28 มี.ค. 2560 เวลา 10:47 น.
  เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีการศึกษา2559) 22 มี.ค. 2560 เวลา 14:12 น.
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการ Present MNS
Present Buesiness Computer
มาตรฐานการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำร้องขอให้ดำเนินการ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ