ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55
  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561 8 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:53 น.
  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริจันทร์ ขันแก้ว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การผสมเครื่องดื่มประเภทลีลา 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:50 น.
| ส่งเอกสาร มคอ.| สืบค้นสารสนเทศ | สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย | ตารางนิเทศฯ | ปฏิทินการศึกษา | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | การจัดการหน่วยงานภาครัฐ(ITA) |
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการ Present MNS
Present Buesiness Computer
มาตรฐานการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำร้องขอให้ดำเนินการ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ