ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide43 slide53
  ขอเชิญร่วมฟังเทคนิคการเขียนเค้าโครงวิจัยให้ได้ทุนและให้ได้รางวัล 30 ส.ค. 2559 เวลา 18:35 น.
  กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูป Smart Biz" สาขาวิชาบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 29 ส.ค. 2559 เวลา 16:07 น.
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 16 ส.ค. 2559 เวลา 14:05 น.
วีดีโอแนะนำคณะวิทยาการจัดการ ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ