ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
  • Download Logo
  • slide2
  • slide3
  • ข่าวสารจากกระทรวงอุดมศึกษา
  • slide5
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 341 slide22 slide33 slide44 slide55
  งานวิทยาการสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 9 ธันวาคม ประจำปี 2563 8 ม.ค. 2564 เวลา 11:00 น.
  คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมเดินขบวนกีฬาดอกคูณเกมส์ครั้งที่51 วิถีNew normal 8 ม.ค. 2564 เวลา 10:57 น.
  โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์ 8 ม.ค. 2564 เวลา 10:54 น.
| ส่งเอกสาร มคอ.| สืบค้นสารสนเทศ | สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย | ตารางนิเทศฯ | ปฏิทินการศึกษา | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้(KM) | การจัดการหน่วยงานภาครัฐ(ITA) |
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการ Present MNS
มาตรฐานการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำร้องขอให้ดำเนินการ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
เฟสบุ๊คคณะวิทยาการจัดการ แฟนเพจคณะวิทยาการจัดการ Q and A