Select Page

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรสรรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ได้รับรางวัล Best Paper Award บทความวิชาการ เรื่อง Teaching English for the Media using Practice-Based Communication สาขาการศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรสรรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ได้รับรางวัล Best Paper Award บทความวิชาการ เรื่อง Teaching English for the Media using Practice-Based Communication สาขาการศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้เข้าชมทั้งหมด 409 ครั้ง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 417 ครั้ง

บริการข่าวสารข้อมูล

การสมัครเรียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่งเอกสาร มคอ.

ระบบส่งเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)

ฐานข้อมูลวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คุณธรรมและความโปรงใส

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)

การส่งงาน U2T

Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ

Getting branch

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– นักการตลาดดิจิทัล
– สามารถบรรจุเข้ารับราชการในภาครัฐหรือเอกชนได้
โทร. 0-3272-0536 ต่อ 1511 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการตลาด (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต
– รับทุนการศึกษาจากบริษัท CP ALL จำกัด(มหาชน)
– ผึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ CP ALL ภาคเรียนละ 3 เดือน โดยได้รับค่าตอบแทนตลอด ช่วงเวลา
– ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท CP ALL เริ่มต้นที่่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นตามความสามารถของผู้เรียน
โทร. 092-376-5944 
โทร.นายรัชช์นันท์ นววิชเดชาสิน 093-598-9291
ID Line jaijai1982

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
โทร. 0-3272-0536 ต่อ 1511 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
อาชีพหลักหลังสำเร็จการศึกษร
– อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม
– ธุรกิจบริการ ธุรกิจนำเที่ยว
– ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการบิน
– งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
– มัคคุเทศก์
– สามารถบรรจุเข้ารับราชการในภาครัฐหรือเอกชนได้
โทร. 0-3272-0536 ต่อ 1511 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
– ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา
– งานด้านเอกสาร
– งานด้านการประชุมสัมมนา
– งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
– งานด้านการบริหาร
– งานด้านการจัดการสำนักงาน
– งานวางแผนการจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
– การเป็นผู้ประกอบการ
– สามารถบรรจุเข้ารับราชการในภาครัฐหรือเอกชนได้
โทร. 0-3272-0536 ต่อ 1511

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ชื่อเต็ม Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ B.Acc.(Accounting)
โครงสร้างหลักสูตร 136 หน่วยกิต
เหมวดวิชาเฉพาะ 100 หมวด
ศึกษาทั่วไป 30 วิชาเลือกเสรี 6
โทร. 0-3272-0536 ต่อ 1515

 

 

 

 

 

 

 

E – Service

บริการของเรา

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการ ที่มีความประสงค์จะขอซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน ภายในอาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ ที่มีความประสงค์ใช้เอกสารในการติดต่อราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ

คำร้องออนไลน์

สำหรับนักศึกษา แจ้งปัญหา หรือสอบถามปัญหา เกี่ยวกับการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

สำหรับบุคลากร บุคคลทั่วไป   ยื่นคำร้องทุกข์ – ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ

ระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ

บริการจองห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำหรับอาจาย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของคณะวิทยาการจัดการ

Learn

MNS Information system

ข่าวกิจกรรม (News&Activity)

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ได้คะแนนเฉลี่ย 4.89)

ดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 สวย-หล่อ มากความสามารถ

การจัดการสอน PLC (Professional Learning Community)

รายงานผลการดำเนินงานการสอนแบบ Active Learning

การดำเนินวง PLC ระดับสาขา ในปีการศึกษา 2564

รายงานผล PLC ประจำเดือน มิถุนายน 2565 หัวข้อเรื่อง Soft skills & Hard skills สำหรับ New Generation

รายงานผล PLC ประจำเดือน มีนาคม

การจัดการสอน AL (Active Learning)

รายงานผลการดำเนินงานการสอนแบบ Active Learning

การจัดการเรียนการสอน Active Learning คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การบริหารจัดการความร่วมมือภาคประชาสังคม ในการจัดงานวิ่งระดับชุมชน

ถอดความรู้ คนพัฒนาได้

โครงการบริการวิชาการ (Academic Service )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น

บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564

วารสาร (Journal Service)

วารสารคณะวิทยาการจัดการ มีนาคม พ.ศ.2565

วารสารคณะวิทยาการจัดการ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วารสาร [Journel] พ.ศ. 2565

วารสาร พ.ศ.2564


จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 539,782 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 1,838 ครั้ง

ผู้เข้าชมทั้งหมด 539,781 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 1,837 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares