ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55
  การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดราชบุรี 5 มิ.ย. 2561 เวลา 22:51 น.
  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับ ศักยภาพเชิงธุรกิจฯ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 22:37 น.
  จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ 25 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.
| ส่งเอกสาร มคอ.| สืบค้นสารสนเทศ | สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย | ตารางนิเทศฯ | ปฏิทินการศึกษา | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | การจัดการหน่วยงานภาครัฐ(ITA) |
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการ Present MNS
Present Buesiness Computer
มาตรฐานการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำร้องขอให้ดำเนินการ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
เฟสบุ๊คคณะวิทยาการจัดการ แฟนเพจคณะวิทยาการจัดการ